Angående proposition 1

En medlem har önskat förtydligande angående vad proposition ett syftar till, varför vi nedan ytterligare förtydligar samt ger några exempel:

”Då övriga medlemmar inte ska drabbas av jourkostnader orsakade av enskilda medlemmars, eller därtill hörande besökandes, oaktsamhet eller försummelse anser styrelsen att berörd bostadsrättshavare skall debiteras.”

För att förtydliga listas här några exempel;

* Boende slänger miljöfarligt avfall i soporna.

* Boende felanmäler upprepade gånger via jouren brister i lägenheten, som är bostadsrättshavares ansvar.

* Fel i lägenheten som beror på ägarens försumlighet eller slarv med fastighetens installationer, exempelvis radiatorer, hissar m.m., eller att man otillbörligen själv orsakat felet genom ”egna arbeten” i fastigheten eller dess system.

Felaktigheter i bilaga 2, sidan med grafer:

Grafen med staplar avseende intäkter och utgifter (vilket skulle varit ”kostnader” på korrekt byrokratisvenska) för gästlägenhet eller som försåld bostadsrätt, har dessvärre blivit missvisande. Dock är alla siffror korrekta, vilket också går att läsa på andra sidan av samma blad.

Vi beklagar detta och ber er därmed att endast läsa andra sidan av bladet (den med HSB´s logga) med korrekt beskrivning och tydlig förklaring.

Gällande Valberedningens förslag till styrelse där röstningsalternativet är för samtliga nämnda tillsammans

Valberedning har lämnat ett förslag till ny styrelse, vilken här presenteras i sin helhet. Önskas det att någon annan/ytterligare ska ingå i styrelsen kan och ska medlemmar i god tid kontakta valberedningen, men också gärna meddela sittande styrelse. Om medlem har alternativa förslag kan dessa skrivas ner under ”övrigt” sist i röstsedeln/dagordningen vilken ska lämnas Brf Grim Parks brevinkast i dörren till föreningslokalen baksidan av Grimvägen 3, senast den 22 juni 2021 kl. 19.00. Glöm inte att de du föreslår ska vara tillfrågade och beredda att låta sig väljas.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Brf. Grim Park