Inledning • Brand- och andra säkerhetsfrågor • Brandvarnare • Släckutrustning • Ombyggnader och tillbyggnader • Montering av föremål på fasad, balkong och yttersida av fönster • Köksfläktar • Radiatorer • Ordningsregler • Vattenanvändning • Parkeringsfrågor • Sophantering • Gästlägenhet och föreningslokal • Tvättstugor • Ekonomisk förvaltning • Fastighetsförvaltare • Hissar • Bredband • Kabel-tv • Försäkring • NycklarBesiktning innan försäljning • Rabatter • Kontakt • Särskilda regler • Vad får jag inte göra

Inledning

Föreningshandboken riktar sig till alla boende i Bostadsrättsföreningen Grim Park (härefter “Grim Park”), medlemmar som hyresgäster och syftar till att tjäna som en introduktion/vägledning om hur Grim Park fungerar samt informera de boende om vilka riktlinjer som gäller för att alla boende ska få ett funktionellt och trivsamt boende.

Grim Parks stadgar bifogas denna föreningshandbok som Bilaga 1. Till denna föreningshandbok bifogas även de särskilda regler som utfärdats av Grim Park som Bilaga 2. De särskilda reglerna gäller i tillägg till vad som gäller enligt tillämpliga lagar, Grim Parks stadgar och föreningshandboken.

Du som boende är skyldig att vara insatt i och följa de regler som följer av tillämpliga lagar, Grim Parks stadgar, Grim Parks särskilda regler och föreningshandboken, d.v.s. du är skyldig att läsa igenom och efterleva dessa.

Tänk på att just du är en viktig byggsten i vårt gemensamma arbete att bygga en trivsam och fungerande boendemiljö!

Brand- och andra säkerhetsfrågor

För att boende ska kunna ta sig ut ur byggnaderna vid t.ex. brand eller annan akut situation samt för att räddningspersonal ska kunna ta sig in i byggnaderna, är det viktigt att boende inte förvarar föremål såsom t. ex. cyklar, rullatorer, barnvagnar, kartonger, skor, träföremål eller dylikt i trapphusen, våningsplan eller källarplan.

Det är även viktigt att uppfarterna fram till respektive byggnad hålls fria från bilar och andra fordon så att räddningspersonal kan komma fram snabbt.

Det finns avsedda utrymmen för cyklar i varje källarplan. Cyklar får inte förvaras på annat ställe i byggnaderna. Motorcyklar och mopeder får inte förvaras i gemensamma utrymmen inomhus utan ska förvaras utomhus på p-plats eller i garage, vilka kan hyras av Grim Park. För närvarande finns det ingen särskild parkeringsplats eller garage för motorcyklar.

Eventuella föremål som förvaras i strid med ovan kommer att bortforslas av Grim Park på bekostnad av den boende till vilken föremålet tillhör.

Tänk på att detta gäller allas säkerhet! Spridning av brand eller annan fara ska förhindras och alla ska kunna ta sig ut utan hinder vid nödsituationer!

Brandvarnare

Varje medlem/hyresgäst är skyldig att ha minst en brandvarnare i bostadslägenheten som medlemmen/hyresgästen nyttjar. Det är medlemmens/hyresgästens skyldighet att se till att brandvarnaren fungerar.

Släckutrustning

En handbrandsläckare är ett effektivt hjälpmedel om brand inträffar. För bostadslägenheter rekommenderar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) en pulversläckare på minst 6 kg och med effektivitetsklass 43A 233BC, som bl. a. kan köpa hos Brandsäkra (www.brandsakra.se eller telefon 08-774 91 19). Handbrandsläckare finns även monterad på varannat plan i samtliga trapphus.

Ombyggnader och tillbyggnader

Enligt Grim Parks stadgar finns det begränsningar i medlemmarnas möjlighet att göra förändringar i bostadslägenheten. Det är viktigt att medlemmar som planerar en renovering läser igenom relevanta bestämmelser noggrant och ser till att kontakta styrelsen i god tid innan renovering för att ansöka om tillstånd i de fall då sådant erfordras. Grim Park kommer att kräva rättelse för det fall att medlemmen inte inhämtat styrelsens tillstånd när så erfordrats.

En förändring får aldrig innebära bestående olägenhet för Grim Park eller annan medlem och underhålls- och reparationsåtgärder ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt och uppfylla försäkringsbolagens regler. Det av medlemmen anlitade företaget ska alltid kunna uppvisa behörighetsbevis och certifikat för arbetet som ska utföras.

Vänligen använd av styrelsen framtagen blankett för ansökan om tillstånd i god tid innan planerad byggstart. Sådan blankett finns tillgänglig på föreningens hemsida www.grimpark.se.

Är du tveksam i något avseende, tveka inte att kontakta styrelsen via e-post info@grimpark.se.

Observera att störande aktiviteter enbart får förekomma under dessa tider.

Vardagar från kl. 8.00 till kl. 18.00
Lördagar från kl. 10.00 till kl. 15.00

Vänligen respektera detta för alla boendes trivsel!

Byggavdelningen hos vår fastighetsförvaltare City Förvaltning har bred kompetens och mångårig erfarenhet av köks- och badrumsrenoveringar. City Förvaltning erbjuder gärna sina tjänster till medlemmarna.

Montering av föremål på fasad, balkong och yttersida av fönster

Grim Park tillåter inte att föremål monteras på fasaden.

Det är inte heller tillåtet att montera föremål, t.ex. parabol, luftkonditionering etc. på balkonger eller på yttersidan av fönster.

Köksfläktar

Takvåningarna

Vid varje åtgärd rörande köksfläktarna i takvåningarna måste Grim Parks förvaltare eller styrelse kontaktas då tillstånd erfordras. Detta då takvåningarnas fläktar är mekaniska och anslutna till fastighetens ventilationssystem. Varje medlem/ hyresgäst som nyttjar sådan bostadslägenhet har erhållit en instruktion om hur köksfläkten fungerar. Om denna skulle saknas, vänligen kontakta styrelsen.

Övriga lägenheter

I övriga lägenheter får endast kolfilterfläktar användas som köksfläkt. Det är inte tillåtet att ansluta köksfläkten till ventilationssystemet. Om köksfläkt ansluts störs hela byggnadens ventilation. Det är viktigt att kontakta styrelsen vid förändring av köksfläkten då tillstånd erfordras för sådan åtgärd. Grim Park kommer att begära rättelse om någon monterat sin fläkt mot byggnadens ventilationssystem.

Radiatorer

Radiatorerna är originalutrustning. Vänligen iakttag varsamhet när du skruvar på ventilerna och glöm inte att kontrollera ventilerna då och då. Vid läckage kontakta Grim Parks förvaltare City Förvaltning.

Innetemperaturen bör vara omkring 20-21 grader enligt Boverkets riktlinjer vilka Grim Park eftersträvar att följa. Notera att det kan ta tid för bergvärmesystemet att värma upp byggnaderna till 20-21 grader vid snabba kast i yttertemperaturen. Avvikande temperatur ska anmälas till Grim Parks förvaltare City Förvaltning.

Ordningsregler

Rent allmänt, vilket följer av lag och Grim Parks stadgar, gäller att du som boende ska vara aktsam om allmänna utrymmen och visa hänsyn gentemot dina grannar samt bevara sundhet, ordning och skick inom- och utomhus inom Grim Parks mark. Bl.a. innebär detta att:

 • det generellt ska vara tyst i husen mellan klockan 22.00 och 08.00 (t. ex. är det inte tillåtet att spela hög musik, köra tvättmaskin eller torktumlare utanför dessa tider)
 • du i god tid ska sätta upp en lapp i trapphuset om du ska ha fest eller annan tillställning som kan pågå länge och störa dina grannar, samt
 • iaktta gällande parkeringsregler och då särskilt inte parkera framför entréer (vänligen använd källaringången istället vid t.ex. avlastning),

I övrigt ska tillämpliga lagar, av Grim Park utfärdade särskilda regler och Grim Parks stadgar beaktas.

Tänk på att behandla dina grannar såsom du vill att de ska behandla dig samt att du som boende har ett ansvar för dina besökare!

Vattenanvändning

Det är viktigt att reparera läckande kranar i kök och badrum eftersom läckande kranar är negativt för miljön och bidrar till ökade kostnader för Grim Park (indirekt för medlemmarna).

Det rekommenderas att medlemmar byter till snålspolande kranar i kök och badrum i syfte att minska Grim Parks miljöpåverkan och bidra till lägre kostnader, d.v.s. om du inte redan har snålspolande kranar.

Det är viktigt att boende inte förbrukar mer vatten än nödvändigt. Vänligen tänk på att inte låta kranar stå och rinna i onödan.

Att tvätta sin bil på gatan eller på en asfalterad uppfart är inte bra för miljön. Problemet är att tvätt- och sköljvatten rinner ner i dagvattenbrunnar och därifrån vidare rakt ut i sjöar och vattendrag utan att passera något reningsverk. Även om du använder “miljövänligt” schampo och avfettningsmedel så lösgörs tungmetaller, oljerester och lösningsmedel som är negativa för växt- och djurliv.

Tvätta gärna bilen i en gör-det-själv-hall eller i en automatisk biltvätt med avskiljning av oljerester och metaller. Sådan finns t.ex. på OK-macken som ligger på andra sidan E18 på Enebybergsvägen. Då påverkar du miljön mindre och bidrar till lägre kostnader för Grim Park.

Parkeringsfrågor

Ansökan om parkeringsplats sker via mejl till HSB på service.stockholm@hsb.se

Ange namn, lägenhetsnummer samt vilken typ av parkeringsplats du ansöker om.

Avgift per månad:

 • Parkering utan el: 150 kr
 • Parkering med el: 250 kr
 • Parkering med el för elbil: 500 kr. Se Mäklarinformation
 • garage: 462 kr – 840 kr (beroende på garagets storlek) med laddare för elbil tillkommer 250 kr oavsett storlek på garaget.

Alla boende ska iaktta gällande parkeringsregler samt se till att även boendes gäster iakttar dessa (notera att Grimvägen ägs av Danderyds kommun och att det således är dessa regler som ska iakttas, se www.danderyd.se). Grim Parks parkeringsregler återfinns i de särskilda reglerna.

Grim Park tillåter högst en p-plats/garage per hushåll. Notera att p-platser/garage endast får nyttjas enligt separat hyresavtal med Grim Park. Om boende i en bostadslägenhet har fler än en bil kan styrelsen göra undantag i varje enskilt fall. Det lämnas aldrig undantag för fler än två p-platser/garage (varav högst ett garage) per bostadslägenhet.

Grim Park tillhandahåller p-platser för el- och hybridbilar. El- och hybridbilar har förtur till dessa platser och befintliga nyttjare av p-platsen har en månads uppsägningstid.

Danderyds kommun har parkeringsvakter som tillser att parkeringsregler, som gäller för Grimvägen, iakttas och Grim Park har parkeringsvakter som övervakar övriga områden

I garage får endast bilar förvaras och det är således inte tillåtet att utnyttja garage för annat ändamål, t.ex. förvaring av möbler. För sådana ändamål kan andra lokaler hyras av Grim Park. Det är heller inte tillåtet att koppla in kyl och frys eller andra strömkrävande maskiner i garage.

Grim Park meddelar endast tillåtelse att hyra ut p-plats/garage i andra hand vid beaktansvärda skäl, t.ex. längre utlandsvistelse.

Sophantering

(läs mer i broschyren “Sortera Rätt”- distribuerad av Danderyds kommun)

Allmänt

Inom Grim Park finns det två miljöstationer. En är belägen mellan Grimvägen 1 och 3 och en utanför Grimvägen 5. För en effektiv och kostnadsbesparande sophantering vänligen använd miljöstation enligt fördelningen nedan så långt som möjligt.

Boende i Grimvägen 1, 3, 4 och 6 hänvisas till miljöstationen mellan Grimvägen 1 och 3
Boende i Grimvägen 5, 8, 10, 12 hänvisas till miljöstationen utanför Grimvägen 5

I anslutning till miljöstationen vid Grimvägen 5 finns utrymme för elektronikavfall.

Sophantering

Alla boende bör tänka på att sortera sina sopor för att minska sin miljöpåverkan i största möjliga mån. Vänligen placera därför sopor i avsett kärl (instruktion finns ovanför respektive kärl). Boende bör även se till att sopor tar så lite plats som möjligt i avsett kärl t. ex. genom att vika ihop wellpappkartonger och mjölkpaket. Det går även att pressa ihop den vanliga soppåsen för hushållsavfall. Att sortera sopor rätt och se till att de inte tar mer plats än nödvändigt bidrar till minskad miljöpåverkan och lägre kostnader för Grim Park (indirekt medlemmarna).

Då alla vill ha rent och fint omkring sig får sopor och annat avfall inte placeras på golven i respektive miljöstation! Dessa ska placeras i avsett kärl!

Alla boende uppmanas att hjälpa varandra att sortera rätt.

Nedan finner Ni några av de regler som gäller vid sophanteringen.

Hushållssopor → Ska lämnas i ordentligt hopknutna påsar i en lockförsedd plastcontainer (det är inte tillåtet att kasta dem på golvet eller lägga dem i en överfull container!).

Matavfall → Matresterna läggs i avsedd påse och anvisat kärl.

Tidningspapper → Enbart av papper, d.v.s. tidningar och dylikt. (ej kartonger eller wellpapp och självklart inte hushållsavfall!).

Wellpapp → Enbart kartong av wellpapp får lämnas i dessa platscontainrar. Kartongen ska lämnas hopvikt.

Glas/flaskor → Lämnas i respektive avsedd container.

Elektronikavfall → Vad gäller kyl och frys, vänligen låt i första hand leverantören som levererar ny kyl eller frys också forsla bort den gamla. I andra hand kan den lämnas i avsett utrymme för elektronikavfall vid Grimvägen 5. I utrymmet för elektronikavfall kan även mindre elektronik lämnas i avsedd bur. Batterier och glödlampor inklusive lysrör kan också lämnas i utrymme för elektronikavfall. Dock är det absolut förbjudet att lämna energilampa i detta utrymme. Energilampor ska lämnas till särskild miljöstation som inte finns hos Grim Park. Sådan finns nere vid Djursholms Torg (för närmare beskrivning se www.danderyd.se).

Föreningslokal

Grim Park har en föreningslokal i bottenvåningen till Grimvägen 3. Denna föreningslokal kan hyras av boende till en kostnad om 200 kr per dag. Föreningslokalen kan tillträdas tidigast kl. 13.00 bokat dygn och måste lämnas städad senast kl. 13.00 dagen då bokningen upphör. Om ni önskar hyra föreningslokalen, vänligen kontakta styrelsen via info@grimpark.se i god tid innan då det är populärt att utnyttja dessa möjligheter.

Tvättstugor

Allmänt

Grim Park har fyra tvättstugor som är placerade i Grimvägen 3, 4, 6 och 12.

Boende hänvisas till tvättstugor enligt nedan.

Boende i Grimvägen 3 och 5 → Tvättstuga i Grimvägen 3
Boende i Grimvägen 1 och 4 → Tvättstuga i Grimvägen 4
Boende i Grimvägen 6 och 8 → Tvättstuga i Grimvägen 6
Boende i Grimvägen 10 och 12 → Tvättstuga i Grimvägen 12

I tvättstugan belägen i Grimvägen 3 finns aven en tvättmaskin för grovtvätt. Denna får användas av samtliga boende. Det är viktigt att högsta tillåtna vikt iakttas. Om för stora föremål, t.ex. wiltonmattor, tvättas så kan maskinen skadas.

Tider bokas med nyckelsystem i tretimmarspass vardagar mellan kl. 07.00 och 21.00, lördagar och söndagar mellan kl. 10.00 och 19.00. Under övrig tid stängs maskinerna automatiskt av. Vänligen respektera tiderna och boka inte tid som du sedan inte använder. Om bokad tvättid inte har påbörjats inom 20 minuter kan annan boende använda maskinerna.

Efter avslutat tvättpass ska du rensa filter, torka av maskiner och vid behov sopa golv i tvättstugan och torkrum. Tänk på att lämna tvättstugan så som du själv vill finna den! Rapportera eventuella fel på maskinerna genom att kontakta City Förvaltning.

Ekonomisk förvaltning

HSB Stockholm, telefon 010-442 11 00 och e-post servicecenter@stockholm.hsb.se handlägger Grim Parks löpande ekonomifrågor, skickar ut avgiftsavier samt sköter uthyrning av garage, p-platser och lokaler.
Vid frågor om avgiftsavier, avgiftsbetalningar samt uthyrning av garage, p-platser och lokaler, vänligen kontakta HSB Stockholm.

Fastighetsförvaltare

Grim Parks fastighetsförvaltare är City Förvaltning AB, telefon 08-20 75 80,
info@cityforvaltning.se och www.cltyforvaltning.se.

Felanmälan

Telefontid är vardagar från kl. 08.00 till kl. 16.00. Telefon 08-20 75 80

Vid akuta problem finns jourtelefon för dygnet runt service. Telefon 08-18 70 00. Vänligen notera att jourtelefon enbart ska ringas vid akuta problem då sådan kontakt är förenad med stora kostnader för Grim Park.

För medlemmar gäller att du ansvarar för din lägenhet i enlighet med lagar, Grim Parks stadgar, föreningshandboken och särskilda regler. För hyresgäster gäller att du ansvarar för din hyresrätt i enlighet med hyresavtal, lagar, föreningshandboken och särskilda regler.

Om medlem vill ha hjälp med renoveringar så kan byggavdelningen hos City Förvaltning erbjuda sina tjänster.

Hissar

Grim Parks entreprenör med ansvar för hissarna är S:t Eriks Hiss AB. Grim Parks hissar är ömtåliga och det är därför viktigt att vänta med att öppna hissdörren till dess att hissen stannat helt på våningsplanet. Om detta beaktas kan stopp och driftstörningar undvikas.

Vid eventuellt stillastående hiss kontrollera att ljusstrålen i hissen inte är bruten innan felanmälan görs.

Felanmälan

Felanmälan avseende hissar ska göras till S:t Eriks Hiss AB via telefon 08-522 258 00.

Bredband

Bredband tillhandahålls och ingår i avgiften. Leverantör är Telenor och hastigheten 250/250 mbit/s. Felanmälan ska göras till Telenor via telefon.

Kabel-tv

Grim Parks leverantör av kabel-tv är Telenor. Felanmälan ska göras till Telenor.

Försäkring

Alla boende ska ha en hemförsäkring, utöver detta ska
bostadsrättshavare teckna en så kallad tilläggsförsäkring för lägenheten.

Nycklar

Nycklar till lägenhetsdörren är medlemmarnas/hyresgästernas ansvar. Grim Park har ett spärrat låssystem och nycklar till din lägenhet ska beställas/hämtas hos Danderyds Lås AB, telefon 08-758 36 00, Enebybergsvägen 16.

Beställning av nycklar till ytterdörr i källarplan samt till tvättstuga måste ske via styrelsen som kan kontaktas via e-post info@grimpark.se.

Vänligen notera att kostnad för beställning av nycklar betalas av medlemmen/hyresgästen.

Besiktning innan försäljning

Vid ägarbyte skall en överlåtelsebesiktning utföras av vår fastighetsförvaltare, på uppdrag av säljaren.

Rabatter

Brf. Grim Park är medlem i Fastighetsägarna Stockholm och därmed har du som medlem tillgång till olika rabatter, t.ex. på vitvaror. Fastighetsägarnas telefon: 08-617 75 00.

Som medlem i Brf. Grim Park har du upp till 30% rabatt hos FIügger Färg, Enebybergsvägen 10A. Vid köp skall kundnummer 51209 uppges och kontant betalning erläggas.

Kontakt

Styrelsen kontaktas via e-post info@grimpark.se alternativt i föreningsbrevlådan vid källaringängen i Grimv. 3.

SÄRSKILDA REGLER

 1. ALLMÄNNA REGLER

1.1. Entrédörren till respektive byggnad skall alltid vara stängd. Det är dock tillåtet att ställa upp entrédörren under kortare perioder under förutsättning att den inte lämnas utan direkt uppsikt.

1.2. Husdjur, t.ex. katter och hundar, får inte lämnas utan direkt uppsikt. Förbudet omfattar trapphus och utomhus inom föreningens område.

1.3. Det är inte tillåtet att grilla på balkongen oavsett vilken typ av grill som används. Det finns särskilda områden inom föreningen där grillning är tillåten.

 1. BRANDSÄKERHET

1.1. Det är inte tillåtet att förvara föremål såsom t.ex. cyklar, barnvagnar, kartonger, skor, träföremål eller dylikt i trapphusen, våningsplan eller källarplan.

2.2. Cyklar får inte förvaras inomhus på annat än inom avsett utrymme beläget i källarplan.

2.3. Motorcyklar, mopeder och andra motorfordon skall förvaras utomhus på p-plats eller i garage.

 1. PARKERINGSREGLER

3.1. Det är inte tillåtet att parkera på annat ställe än på markerad p-plats inom Grim Parks mark, d.v.s. alla vägar inom området utom Grimvägen (Danderyds kommuns regler gäller för Grimvägen).

3.2. Gästparkeringen utanför Grimvägen 10 får endast nyttjas av besökande till boende i bostadsrättsföreningen. Det är alltså inte tillåtet för boende att utnyttja gästparkeringen.

3.3. Det är inte tillåtet att använda garage för annat ändamål är förvaring av bil. Detta framgår även av respektive hyresavtal.

3.4. Det är inte tillåtet att använda eluttag i garage eller andra allmänna utrymmen för att försörja kylskåp eller andra annan utrustning med el. Det är dock tillåtet att använda eluttag för t. ex. laddning av bilbatteri under förutsättning att detta inte sker under en längre period.

 1. ANSVAR

4.1. Eventuella föremål som förvaras i strid med punkt 2 ovan kommer att bortforslas av bostadsrättsföreningen på bekostnad av den boende till vilken föremålet tillhör.

4.2. Agerande i strid med parkeringsreglerna i punkt 3 ovan kan leda till parkeringsböter.

4.3. Agerande av medlem/hyresgäst i strid med bestämmelserna ovan kan leda till förverkande/uppsägning av bostadslägenhet och/eller ersättningsskyldighet gentemot bostadsrättsföreningen.

Vad får jag inte göra

Följande åtgärder får du INTE göra i lägenheten, utan styrelsens ev. godkännande.

Ta bort eller koppla loss något element/radiator
Att ta loss ett element/radiator påverkar hela vårt värmesystem och därför skall ALLTID en åtgärd på värmesystemet skötas av den entreprenör som styrelsen utsett. Samtliga element är föreningens ansvar och får inte tas bort utan tillstånd då detta påverkar hela värmesystemets inmätning, dvs. även dina grannars värme. Om ett element skall bytas ut måste du inhämta tillstånd från förening. Efter ett utbyte av element så måste ibland en ny inmätning av den berörda stammen ske och detta sköts av den entreprenör som styrelsen utsett och sker på medlemmens bekostnad. Ett element får aldrig kastas – det kan ju hända att den som flyttar in vill ha det tillbaka. Observera att vattenburen golvvärme inte är tillåtet att installera, det innebär en rejält ökad risk för vattenskada som föreningen inte kan friskriva sig ifrån eller avtala bort.

Stänga av centrala vatten- & värmeledningar
Att stänga av en central vatten- eller värmeledning påverkar även andra lägenheter och måste aviseras innan den åtgärden sker. Dessutom kan avstängningsventilerna vara känsliga för yttre påverkan och därför skall denna åtgärd ALLTID utföras av styrelsen utsedd entreprenör. Tänk också på att grannana måste informeras i god tid

Stigarledningarna i badrummen
I samband med stambytet 2021 så installerades det besiktningsluckor för stigarledningarna i badrummen – dvs den vita metallådan som går från golv till tak bakom wc-stolen. Vid en badrumsrenovering får inte dessa inspektionsluckor kaklas igen utan ledningarna innanför måste kunna besiktigas och om det blir läckage så måste läckande vatten kunna rinna ut.

Flytta en avloppsbrunn
Att flytta en avloppsbrunn kan skada lägenhetens grundkonstruktion och kräver tillstånd från styrelsen samt i vissa fall en bygganmälan till kommunen.

Tvättmaskinsinstallation
En tvättmaskin måste installeras i ett utrymme som har en golvbrunn.

Ändra eller påverka lägenhetens bärande golv
Lägenheterna har en s.k. trossbotten, en bärande och isolerande konstruktion under golvets ytskikt (tex parkettgolvet) och denna bärande konstruktion får inte påverkas.

Ta ner eller förändra en bärande vägg
Fastigheterna har vissa bärande väggar och om dessa förändras så kan hela fastighetens konstruktion påverkas, så för denna åtgärd krävs tillstånd från styrelsen samt en bygganmälan till kommunen.

Ventilation och mekaniska fläktar
Ventilationen i lägenheten på våning 0 – 2 består av självdrag och får inte sättas igen. Samtliga till- och frånluftskanaler i dessa lägenheter skall dessutom vara öppna för att självdraget skall fungera. Inga mekaniska fläktar tillåts i dessa ventilationskanaler. Om sådana kopplas in (tex köksfläkt) så påverkas både grannar och brandsäkerheten. OBS Endast kolfilterfläktar som inte kopplas/ansluts till föreningens ventilationskanaler tillåts. Ventilationen på våning 3 sker med hjälp av mekanisk frånluft och det är endast av föreningen godkända fläktar, som ska installeras.

Hur får jag dessa åtgärder utförda?
Tänk på att alla ändringar skall anmälas till styrelsen – du använder blanketten för bygganmälan på vår hemsida. (www.grimpark.se ).